Platformy załadowcze UDT

Platformy załadowcze UDT

 

Urząd Dozoru Technicznego w sprawie podestów ruchomych:

Podesty ruchome zostały zakwalifikowane do  urządzeń mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu oraz mieniu i środowisku. W związku z powyższym podlegają dozorowi technicznemu.

Praca podestem ruchomym niedopuszczonym do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności(Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz U. Nr 122, poz.1321, Rozdział 5, art. 63 ust1 oraz art. 220§ 144 K.K.).

Dodatkowo, Prawo o ruchu drogowym nakłada na właściciela pojazdu z zamontowanym podestem ruchomym obowiązek spełnienia określonych wymogów.

Badanie techniczne pojazdu, z zamontowaną burtą hydrauliczną może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego. (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym Dz U. Nr 98, poz.602, Rozdział 3, art. 81 ust9).

Brak dokumentu potwierdzającego sprawność podestu ruchomego, uniemożliwia zarejestrowanie pojazdu i dopuszczenie go do ruchu. Poruszanie się pojazdem z nie zarejestrowaną burtą załadowczą, w razie kontroli drogowej, grozi mandatem, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego,a nawet skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Aby użytkowanie burt załadowczych przebiegało bezproblemowo należy:

  • zlecać wszelkie naprawy wyłącznie punktom serwisowym posiadającym uprawnienia wydane przez UDT,
  • użytkować podest ruchomy z godnie instrukcja eksploatacji,
  • zadbać, aby operator/kierowca został przeszkolony do obsługi samochodowych wind załadowczych,
  • dokonywać przeglądów konserwacyjnych zgodnie z ustawą – co 180 dni (Rozporządzenie z dnia 29 października 2003r. Dz U. Nr 193, poz.1890, załącznik nr 2).