UDT

Urząd Dozoru Technicznego w sprawie wózków widłowych
Z dniem 18.08.2003 – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28 Poz. 240).
Przepis ten nakłada następujące obowiązki na:
Importera – uzgadniania wniosków importowych w zakresie typów oraz ilości sztuk sprowadzanych urządzeń. Bez wniosku importowego żaden wózek nie ma prawa wjechać na teren kraju.
Użytkownika – zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji zgodnie z ustawą o dozorze technicznym.
Natomiast nowo zakupione urządzenia mogą być wprowadzone do ruchu dopiero po odbiorze eksploatacyjnym w miejscu pracy, dokonanym przez UDT.
Konserwatora – czyli dotychczasowy technik serwisowy powinien mieć uprawnienia UDT.
Operatora – który powinien mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania wózkami.
Wychodząc naprzeciw naszym Klientom, oferujemy pomoc w zakresie: kompletowania niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych wózków;
fachowego przygotowania technicznego wszystkich urządzeń oraz dokonania odbioru wózka widłowego przez inspektorów UDT.

Urząd Dozoru Technicznego w sprawie podestów ruchomych:
Podesty ruchome zostały zakwalifikowane do urządzeń mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu oraz mieniu i środowisku. W związku z powyższym podlegają dozorowi technicznemu.
Praca podestem ruchomym niedopuszczonym do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności(Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz U. Nr 122, poz.1321, Rozdział 5, art. 63 ust1 oraz art. 220§ 144 K.K.).
Dodatkowo, Prawo o ruchu drogowym nakłada na właściciela pojazdu z zamontowanym podestem ruchomym obowiązek spełnienia określonych wymogów.
Badanie techniczne pojazdu, z zamontowaną burtą hydrauliczną może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego. (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym Dz U. Nr 98, poz.602, Rozdział 3, art. 81 ust9).
Brak dokumentu potwierdzającego sprawność podestu ruchomego, uniemożliwia zarejestrowanie pojazdu i dopuszczenie go do ruchu. Poruszanie się pojazdem z nie zarejestrowaną burtą załadowczą, w razie kontroli drogowej, grozi mandatem, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego,a nawet skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Aby użytkowanie burt załadowczych przebiegało bezproblemowo należy:
• Zlecać wszelkie naprawy wyłącznie punktom serwisowym posiadającym uprawnienia wydane przez UDT,
• Użytkować podest ruchomy z godnie instrukcja eksploatacji,
• Zadbać, aby operator/kierowca został przeszkolony do obsługi samochodowych wind załadowczych,
• dokonywać przeglądów konserwacyjnych zgodnie z ustawą – co 180 dni (Rozporządzenie z dnia 29 października 2003r. Dz U. Nr 193, poz.1890, załącznik nr 2).

Wystarczy wypełnić poniższe upoważnienie, a my zajmiemy się wszelkimi formalnościami związanymi z odbiorem UDT Państwa urządzenia. W przypadku nieposiadania, zagubienia wymaganej dokumentacji (Deklaracja zgodności CE, Dokumentacje techniczno-ruchowe, Instrukcje obsługi) jesteśmy w stanie pomóc w jej odtworzeniu.

Upoważnienie dla CK Gamrat S.C.

Poniżej link bezpośredni do Urzędu Dozoru Technicznego:

Zgłoszenie do UDT

Ze wszystkim Ci pomożemy

Pomagamy z wszystkimi formalnościami związanymi z tematyką UDT. Nasi pracownicy z obsługi serwisowej oraz warsztatu naprawczego posiadają kompleksowe przeszkolenie oraz uprawnienia konserwatorskie UDT.