Gwarancja

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i dostawców zapewniamy kompleksową obsługę serwisową i gwarancyjną. Na świadczone przez nas usługi serwisowe, wykonywane przy użyciu naszych części udzielamy gwarancji 6 miesięcy lub 500mth – co pierwsze nastąpi. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie przeglądów zgodnie z zaleceniem naszego serwisu i producenta urządzenia. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku terminowego uregulowania należności za wykonaną usługę.

Zakres Gwarancji

 1. Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej wózka, jeżeli wada taka jest spowodowana użyciem przez producenta nieodpowiedniego materiału lub niewłaściwym montażem wózka i zostanie zgłoszona Gwarantowi w okresie gwarancji.
 2. Odpowiedzialność Gwaranta nie obejmuje wad, uszkodzeń lub innych niesprawności, które zostały spowodowane nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji wózka, dopuszczeniem osoby nieuprawnionej do obsługi wózka, używaniem wózka niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykonywaniem napraw albo konserwacji niezgodnie z zaleceniami producenta wózka lub Urzędu Dozoru Technicznego, lub w sposób sprzeczny z doraźnymi zaleceniami personelu technicznego Gwaranta, lub w nieodpowiednim terminie albo niezgodnie z Instrukcją Obsługi Wózka. W szczególności gwarancja nie obejmuje:
 • uszkodzeń mechanicznych spowodowanych uderzeniem, kolizją lub wypadkiem,
 • uszkodzeń spowodowanych używaniem wózka w środowisku agresywnym chemicznie,
 • uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem mechanicznym lub przegrzaniem,
 • skutków niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania czynności obsługi codziennej, w tym nie utrzymywania wózka w czystości,
 • uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniem płynów eksploatacyjnych, w tym oleju hydraulicznego, oleju przekładni, oleju silnika.
 • uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem zgłoszenia we właściwym terminie niesprawności wózka, które spowodowało zwiększenie zakresu szkody,
 • uszkodzeń spowodowanych samowolnym dokonywaniem napraw lub konserwacji lub stosowaniem niedozwolonego osprzętu albo nieoryginalnych części lub niedozwolonych materiałów eksploatacyjnych, a także samowolnymi zmianami lub modyfikacjami,
 • skutków niewłaściwego przechowywania wózka,mycia-zalania elektroniki/elektrykii) skutków użycia nieprawidłowych lub złej jakości paliw.
 1. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz części podlegających zużyciu, oraz ich wymiany po określonym przebiegu, takich jak m.in. :
 • kleje, szczeliwa i uszczelnienia
 • materiały myjące
 • smary i oleje
 • płyn chłodzący
 • złącza i styki
 • palec rozdzielacza
 • wtryskiwacze
 • świece zapłonowe
 • szczotki silników elektrycznych i rozruszników
 • filtry
 • paski klinowe
 • żarówki i bezpieczniki
 • szczęki i okładziny hamulcowe
 • okładziny lub tarcze cierne montowane w podzespołach
 • części gumowe
 • opony
 • pióra wycieraczek
 1. Baterie trakcyjne i prostowniki dostarczane wraz z wózkiem objęte są odrębną gwarancją ich producenta.
 1. Odpowiedzialność Gwaranta nie obejmuje również:
 • normalnego zużycia lub starzenia się części galwanizowanych, powłoki lakieru, tapicerki i obić miękkich oraz zużycia części mechanicznych spowodowanego codziennym korzystaniem z wózka lub działaniem czynników zewnętrznych,
 • drobnych niesprawności nie mających istotnego wpływu na ocenę jakości, parametry techniczne i sprawność działania wózka lub jego części (np. lekki hałas lub wibracja), a także wad, które nie ujawniają się w normalnych warunkach używania wózka,
 • uszkodzeń powstałych przy załadunku lub w czasie transportu,
 • strat pośrednich lub bezpośrednich związanych z niemożliwością korzystania z wózka w wyniku jego awarii.